About

ן ארביב ואורן רנפורד, בוגרי תארים מתקדמים לניהול מלונאות ותיירות באוניברסיטת בן-גוריון, חולקים את המחשבות שלהם על סוגיות בעולם התיירות תוך אפס התחשבות בהקשרים לוגים ומידע אקדמי מבוסס. פשוט שני חברים מדברים תיירות