About

מה הקשר בין המרחב השכונתי למחלות לב? מה הקשר בין בדידות לאריכות ימים? מי דרים בעיר אך מודרים ממנה? ועל מי האחריות להגן על בריאותם של תושבי הנגב מפני סביבה שפוגעת בבריאותם? בדוגמאות אלו ואחרות הזכות לבריאות מעומתת תדיר עם הקשר הגורדי של מדע, פוליטיקה וכלכלה. בכדי להבין את הקשר בין מצב הסביבה בה אנו חיים לבין הבריאות שלנו, לא מספיק להבין את הבעיות הסביבתיות ואת השלכותיהן על הבריאות. צריך גם להכיר את המורכבות של המפגש בין אינטרסים כלכליים, מסגרת קביעת מדיניות הנסמכת על תפיסות מיושנות של סיכונים סביבתיים-בריאותיים, והתפקיד שהידע המדעי משחק בסיפור המורכב הזה. אז בכל אלו ועוד עסק הקורס “הזכות לבריאות וצדק סביבתי” באונ’ בן גוריון ופרקי הפודקאסט הם עבודות החקר של הסטודנטים, שהוגשו כמטלות סיכום וחשופות לקהל הרחב. מנחי הקורס: פרופ’ נדב דוידוביץ’ וד”ר מירי טבנקין. כתיבה, הפקה והגשה: הסטודנטים של הקורס. עריכה וליווי ההפקה: ד”ר בוזי רביב, רדיו אוניברסיטת בן גוריון בנגב. הפרויקט נתמך על ידי יוזמת Negev Now של קואליציית הפדרציות היהודיות – צפון אמריקה, היחידה לקידום איכות ההוראה והלמידה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ובית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת בן גוריון בנגב